Regulamin kursów

§1 Zasady ogólne

 1. Przed wysłaniem Zgłoszenia udziału (zwanego dalej Zgłoszeniem) w warsztatach Młody Konstruktor (zwanych dalej warsztatami), osoba upoważniona do wysłania zgłoszenia zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 2. Osoba wysyłająca Zgłoszenie udziału akceptuje zasady określone w niniejszym Regulaminie.

§2 Wysłanie zgłoszenia

 1. Przez Zgłoszenie udziału rozumiane jest wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza dostępnego na stronie www.mlodykonstruktor.pl
 2. Zgłaszającym – są rodzicie, opiekunowie prawni, osoby przez nich uprawnione lub osoby, które ukończyły 18 rok życia, wysyłające Zgłoszenie.
 3. Organizatorem jest Młody Konstruktor
 4. Uczestnik – wszystkie osoby objęte Zgłoszeniem, tj. osoby aktywnie uczestniczące w warsztatach.
 5. Zgłoszenie traktowane jest jako oświadczenie woli, wyrażające chęć uczestnictwa w warsztatach Młody Konstruktor i akceptujące zasady na jakich są one prowadzone.
 6. Zgłaszający przed wysłaniem Zgłoszenia winien sprawdzić, czy podane przez niego dane są wpisane poprawnie i zgodnie z rzeczywistym stanem.
 7. O każdej zmianie danych osobowych lub istotnych danych związanych z uczestnictwem w warsztatach Zgłaszający lub Uczestnik ma obowiązek bezzwłocznie poinformować Organizatora.

§3 Warunki płatności

 1. Z chwilą wysłania Zgłoszenia, Zgłaszający otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie rezerwacji (wysłania Zgłoszenia).
 2. Wniesienie zadatku bądź wpłacenie całości kwoty należnej za kurs w terminie 5 dni od dnia wysłania zamówienia traktowane jest jako zawarcie Umowy uczestnictwa w
  kursach. Brak wniesienia zadatku jest równoznaczny z rezygnacją z wcześniejszego Zgłoszenia.
 3. Za datę dokonania płatności przyjmuje się dzień wpływu należności na konto bankowe Organizatora lub dzień wpłaty gotówkowej w siedzibie Organizatora.
 4. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnikowi nie przysługują żadne rabaty i promocje oferowane w późniejszym terminie dotyczące wybranego przez Zgłaszającego kursu.

§4 Realizacja umowy

 1. Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami określonymi w ofercie oraz programie dostępnym na stronie internetowej.
 2. W czasie trwania zajęć Uczestnik ma prawo do wszystkich świadczeń określonych w ofercie i programie.
 3. W sytuacji, gdy Zgłaszający odstąpi od Umowy w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów, możliwy jest zwrot zaliczki oraz wpłaty całkowitej.
 4. Zwrot zadatku oraz wpłaty całkowitej nastąpi w przeciągu 7 dni roboczych od dnia rezygnacji.
 5. W przypadku gdy Zgłaszający będzie chciał odstąpić od Umowy w terminie krótszym niż 7 dni do rozpoczęcia warsztatów, Organizator zaproponuje Zgłaszającemu inną formę aktywności w ramach Młody Konstruktor. W przypadku niemożliwości skorzystania przez Zgłaszającego z innej formy aktywności zaproponowanej przez Organizatora, Organizator ma prawo zachować zaliczkę wpłaconą przez Zgłaszającego.
 6. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania warsztatów w terminie 3 dni, przed jego rozpoczęciem. O decyzji takiej każdy z klientów poinformowany zostanie indywidualnie.
 7. W przypadku odwołania warsztatów w takim terminie Organizator, zwraca Zgłaszającym wszystkie wpłacone przez nich pieniądze.
 8. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania warsztatów lub zaproponowania innego terminu odbywania warsztatów w przypadku gdy liczba uczestników jest mniejsza niż sześcioro.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów (do dnia rozpoczęcia włącznie) lub przerwania kursu w wypadku działania siły wyższej (wydarzenia
  polityczne, działania militarne, decyzje władz państwowych, samorządowych lub innych instytucji, klęska żywiołowa itp.), ma jednak obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym Uczestnika i Zgłaszającego.
 10. Zgłaszającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Zgłaszającemu w przypadku świadczenia usługi rozpoczętej.
 11. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ustępie 9 Części 4. Regulaminu, Zgłaszającemu przysługuje zwrot poniesionych przez niego kosztów proporcjonalnie do ilości przeprowadzonych już warsztatów.

§5 Udział w kursach

 • Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w kursach za zgodą i na wniosek rodziców (opiekunów prawnych).
 • Osoby Zgłaszające zobowiązane są do podania stanu zdrowia Uczestników.
 • Osoby Zgłaszające zobowiązane są do określenia osób upoważnionych do odbioru Uczestników z kursu.
 • Powyższy obowiązek dotyczy również sytuacji gdy dzieci odbierane będą przez rodziców lub opiekunów prawnych.
 • Rodzice (opiekunowie prawni) są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez dziecko i z tego tytułu przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe pozostawione przez Uczestników podczas trwania kursów, chyba że zostaną one oddane Organizatorowi do przechowania.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia rzeczy należących do Uczestnika, a dokonanych przez innych Uczestników.
 • Uczestnicy kursów są zobowiązani stosować się do poleceń osób prowadzących kurs.
 • Uczestnik drastycznie naruszający Regulamin lub postępujący w sposób rażący wobec lektora, opiekuna lub innych uczestników może zostać usunięty z kursu.
 • W powyższym wypadku, Organizator zwraca pieniądze za pozostałą część kursu.
 • Organizator nie przewiduje zwrotu pieniędzy w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach.
 • Możliwość zwrotu pieniędzy z tytułu nieobecności dziecka na zajęciach, usprawiedliwionej wyjątkowymi okolicznościami, jest rozpatrywana w każdym przypadku indywidualnie i jest zależna od uznania Organizatora.
 • W przypadku nieobecności dziecka spowodowanej chorobą nie przewiduje się możliwości zwrotu pieniędzy, natomiast Organizator może zaproponować Zgłaszającemu inny termin zajęć lub inną formę aktywności w ramach Młody Konstruktor.
 • W trakcie trwanie kursu Organizator, poprzez prowadzących kursy, sprawuje opiekę nad Uczestnikami kursu.

§6 Odpowiedzialność

 1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy uczestnictwa, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
  • działaniem lub zaniechaniem Zgłaszającego lub Uczestnika;
  • działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań, mimo dołożenia przez Organizatora należytej staranności, nie można było przewidzieć ani uniknąć;
  • siłą wyższą. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia niemożliwe do przewidzenia, których Strony nie mogły przewidzieć, ani im zapobiec i są przez Strony niemożliwe do pokonania poprzez działanie z należytą starannością, a w szczególności: klęski żywiołowe, wojny, mobilizacje, zamknięcie granic, akty prawne organów władzy lub administracji publicznej uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub części.

§7 Reklamacje

 1. Jeżeli w trakcie imprezy Uczestnik stwierdza nienależyte wykonywanie Umowy albo jej niewykonywanie, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora (lub przedstawiciela Organizatora)
 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w formie pisemnej w ciągu 30 dni od zakończenia kursu.
 3. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni licząc od daty jej otrzymania.
 4. W przypadku uznania zasadności reklamacji powodującej konieczność dokonania zwrotu części lub całości, wpłat Organizator ma obowiązek dokonania zwrotu w ciągu 14 dni od dnia uznania reklamacji.

§8 Informacje dodatkowe

 1. Przystąpienie przez Uczestnika do Kursu Młody Konstruktor jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Osobę Zgłaszającą, w tym zgodą na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Młody Konstruktor oraz zgodą na robienie zdjęć i filmowanie Uczestnika oraz na korzystanie i rozpowszechnianie przez Młody Konstruktor wizerunku Uczestnika w zakresie związanym z przeprowadzanym kursem Młody Konstruktor w celach popularyzacji i promocji nauczania matematyki, robotyki i informatyki, realizowanego w ramach kursów Młody Konstruktor na wszelkich polach eksploatacji z wykorzystaniem dostępnych mediów. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Kursów następuje zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zawartej Umowy, strony będą się starały rozwiązać polubownie. Spory nierozwiązywalne polubownie podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego.