Regulamin kursów

§1 Zasady ogólne

 1. Przed wysłaniem Zgłoszenia udziału (zwanego dalej Zgłoszeniem) w warsztatach Młody Konstruktor (zwanych dalej warsztatami), osoba upoważniona do wysłania zgłoszenia zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 2. Osoba wysyłająca Zgłoszenie udziału akceptuje zasady określone w niniejszym Regulaminie.
 3. Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami określonymi w ofercie oraz programie dostępnym na stronie internetowej.

§2 Wysłanie zgłoszenia

 1. Przez Zgłoszenie udziału rozumiane jest wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza dostępnego na stronie www.mlodykonstruktor.pl
 2. Wysłanie zgłoszenia nie gwarantuje miejsca na zajęciach. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest podpisanie umowy online.
 3. Zgłaszającym – są rodzicie, opiekunowie prawni, osoby przez nich uprawnione lub osoby, które ukończyły 18 rok życia, wysyłające Zgłoszenie.
 4. Organizatorem jest Młody Konstruktor
 5. Uczestnik – wszystkie osoby objęte Zgłoszeniem, tj. osoby aktywnie uczestniczące w warsztatach.
 6. Zgłoszenie traktowane jest jako oświadczenie woli, wyrażające chęć uczestnictwa w warsztatach Młody Konstruktor i akceptujące zasady na jakich są one prowadzone.
 7. Zgłaszający przed wysłaniem Zgłoszenia winien sprawdzić, czy podane przez niego dane są wpisane poprawnie i zgodnie z rzeczywistym stanem.
 8. O każdej zmianie danych osobowych lub istotnych danych związanych z uczestnictwem w warsztatach Zgłaszający lub Uczestnik ma obowiązek bezzwłocznie poinformować Organizatora.
 9. Warunki płatności określone są w umowie online.

§3 Odwołanie kursu

 1. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania lub przesunięcia terminu rozpoczęcia Kursu w terminie do 3 dni przed jego rozpoczęciem jeśli nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników – 6 osób.
 2. O odwołaniu lub przesunięciu terminu rozpoczęcia Kursu każdy Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową na wskazany przy zapisie adres e-mail lub  poprzez sms.
 3. W przypadku odwołania Kursu przez Organizatora, Uczestnikowi przysługuje zwrot całości wpłaconej kwoty za udział w Kursie;
 4. W przypadku przesunięcia terminu rozpoczęcia Kursu Uczestnik ma prawo odmówić udziału w Kursie w zmienionym terminie. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje zwrot całości wpłaconej kwoty za udział w Kursie, jak w przypadku odwołania Kursu (§3 pkt.3).
 5. Zwrot kosztów nastąpi do 14 dni od dnia poinformowania Uczestników o odwołaniu Kursu lub od otrzymania przez Organizatora decyzji o rezygnacji z udziału w Kursie w zmienionym terminie.
 6. W przypadku dostępności miejsc na innych Kursach w zbliżonym terminie, Organizator może zaproponować przeniesienie Uczestnika na inny Kurs.
 7. W przypadku niedojścia kursu do skutku z przyczyn niezależnych od organizatora, każdy Zgłaszający otrzymuje zwrot całości wpłaconej kwoty bez odsetek.
 8. Jeżeli zaistnieje sytuacja, w której Organizator będzie zmuszony zawiesić kurs w trakcie jego trwania, wówczas zostanie zwrócona mu kwota proporcjonalna do niezrealizowanej części Kursu w terminie 14 dni od otrzymania decyzji Uczestnika przez Organizatora.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia grupy w trakcie trwania Kursu, jeżeli w trakcie Kursu liczba uczestników zajęć zmniejszy się do 5 osób. Jeżeli Uczestnikowi nie będzie odpowiadała żadna z alternatywnych form realizacji Kursu, wówczas zostanie zwrócona mu kwota proporcjonalna do niezrealizowanej części Kursu w terminie 14 dni od otrzymania decyzji Uczestnika przez Organizatora.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Uczestnika wywołanych odwołaniem, przesunięciem lub przerwaniem Kursu.
 11. W żadnym z powyższych przypadków Zgłaszającemu nie przysługuje odszkodowanie.

§4 Udział w kursach

 1. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w kursach za zgodą i na wniosek rodziców (opiekunów prawnych).
 2. Rodzice (opiekunowie prawni) są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez dziecko i z tego tytułu przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe pozostawione przez Uczestników podczas trwania kursów, chyba że zostaną one oddane Organizatorowi do przechowania.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia rzeczy należących do Uczestnika, a dokonanych przez innych Uczestników.
 5. Uczestnicy kursów są zobowiązani stosować się do poleceń osób prowadzących kurs.
 6. Uczestnik drastycznie naruszający Regulamin lub postępujący w sposób rażący wobec lektora, opiekuna lub innych uczestników może zostać usunięty z kursu.
 7. W powyższym wypadku, Organizator zwraca pieniądze za pozostałą część kursu.
 8. Organizator nie przewiduje zwrotu pieniędzy w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach.
 9. W przypadku nieobecności dziecka spowodowanej chorobą nie przewiduje się możliwości zwrotu pieniędzy, natomiast Organizator może zaproponować Zgłaszającemu inny termin zajęć lub inną formę aktywności w ramach Młody Konstruktor.
 10. W trakcie trwanie kursu Organizator, poprzez prowadzących kursy, sprawuje opiekę nad Uczestnikami kursu.

  §5 Informacje dodatkowe

  1. Przystąpienie przez Uczestnika do Kursu Młody Konstruktor jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Osobę Zgłaszającą, w tym zgodą na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Młody Konstruktor oraz zgodą na robienie zdjęć i filmowanie Uczestnika oraz na korzystanie i rozpowszechnianie przez Młody Konstruktor wizerunku Uczestnika w zakresie związanym z przeprowadzanym kursem Młody Konstruktor w celach popularyzacji i promocji nauczania matematyki, robotyki i informatyki, realizowanego w ramach kursów Młody Konstruktor na wszelkich polach eksploatacji z wykorzystaniem dostępnych mediów. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Kursów następuje zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
  2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zawartej Umowy, strony będą się starały rozwiązać polubownie. Spory nierozwiązywalne polubownie podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego.