Regulamin Konkursu

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Początek roku szkolnego„ (dalej „Konkurs”).

2. Konkurs przeznaczony jest dla rodziców i nauczycieli uczniów Szkół Podstawowych klas 0-3 z miasta Tarnowskie Góry.

2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady przyznawania nagród, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, a także sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.

3. Organizatorem Konkursu jest Młody Konstruktor z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Łotewska 9 , 42-612 Tarnowskie Góry, NIP: 6452433462 (dalej „Organizator”).

4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przez Internet, za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook pod adresem:  https://www.facebook.com/mlodykonstruktor  (dalej „FanPage”).

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany, powiązany ani przeprowadzany przez serwis społecznościowy Facebook. Serwis społecznościowy Facebook nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook.

6. Organizator oświadcza, iż Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).

§ 2. Czas trwania Konkursu

1. Początkiem trwania konkursu jest moment opublikowania na Fanpage’u postu z treścią zadania konkursowego w dniu  28.08.2022 roku. Konkurs zakończy się w dniu  07.09.2022 r. o godzinie 19:00.

§ 3. Komisja konkursowa

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora, które w jego imieniu, biorąc pod uwagę takie kryteria jak kreatywność, pomysłowość, oryginalność i inne walory wizualne i artystyczne dokona wyboru najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe..

2. Podjęte przez Komisję decyzje są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo nieuzasadniania wyboru pracy konkursowej..

§ 4. Zasady udziału w Konkursie

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

2. Uczestnik Konkursu powinien:

a) być osobą fizyczną,

b  lubić Fanpage Młody Konstruktor

c) mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

d) być rodzicem lub opiekunem prawnym lub nauczycielem ucznia Szkoły Podstawowej klasy 0-3 na terenie miasta Tarnowskie Góry

e) wykonać i przesłać w terminie zadanie konkursowe, opisane w § 5 ust 2 Regulaminu.

3. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie własnego konta w serwisie społecznościowym Facebook.

4. W Konkursie Uczestnik może brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest tworzenie fikcyjnych kont i dokonywanie za ich pośrednictwem zgłoszeń zdjęć konkursowych. Niedopuszczalne jest również dokonywanie zgłoszeń zdjęć konkursowych w imieniu osób trzecich.


5. Uczestnik nie jest uprawniony do wzięcia udziału w Konkursie z konta fikcyjnego, rozumianego jako konto zawierające inne dane niż prawdziwe dane osobowe korzystającej z tego konta osoby fizycznej.

§ 5. Zasady i przebieg Konkursu

1. Konkurs jest przeprowadzony w poście konkursowym na fanpage „Młody Konstruktor” prowadzonym w serwisie Facebook pod adresem:  https://www.facebook.com/mlodykonstruktor  (dalej: „Fanpage”).

2. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy wykonać zamieszczone w poście konkursowym zadanie  polegające na opublikowaniu w postaci komentarza (pod postem konkursowym)

Odpowiedzi na pytanie: dlaczego robot Vernie powinien odwiedzić grupę/klasę Twojego dziecka/uczniów

Odpowiedź na zadanie konkursowe powinno być opatrzone komentarzem: Numer Szkoły lub przedszkola/Nazwa grupy przedszkolnej lub numer klasy(np. 1A)/ Odpowiedź: , np. SP 00 – Tarnowskie Góry /1A Odpowiedź:  

3. Wysłane zgodnie z ust. 2 odpowiedzi będą poddane ocenie Komisji Konkursowej w celu wyłonienia zwycięzców.

4. Każdy Uczestnik może dodać wyłącznie jedną Pracę Konkursową. Każda kolejna Praca tego samego Uczestnika będzie ukrywana przez moderatorów.

5. Organizator zachowuje prawo do moderowania zamieszczanych odpowiedzi. Prace konkursowe zawierające treści sprzeczne z prawem, łamiące normy społeczne i obyczajowe lub będące niezgodne z założeniami Konkursu i zadania konkursowego nie będą brane pod uwagę i będą usuwane.

§ 6. Nagrody

1. Na podstawie przesłanych odpowiedzi konkursowych, Komisja w terminie do 3 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu przyzna spośród uczestników zwycięzcę, za odpowiedź, które zostały uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze.

2. Nagrodą są: warsztaty z robotyki dla wygranej grupy przedszkolnej/ klasy liczącej nie więcej niż 25 osób na terenie miasta Tarnowskie Góry.

3. Warsztaty z robotyki mogą się odbywać w siedzibie firmy Młody Konstruktor lub w  wygranym przedszkolu/szkole na terenie miasta Tarnowskie Góry.

3. Nagrodę należy wykorzystać do końca września 2022 roku.

4. Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona na Fanpage’u w ciągu 3 dni od zakończenia Konkursu.

4. Zwycięzca Konkursu w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników konkursu ustala poprzez Messenger lub telefonicznie 795848248 grupę/klasę na termin zajęć.

7. Nie jest możliwe wypłacenie Zwycięzcy kwoty stanowiącej ekwiwalent pieniężny Nagrody ani zamiana Nagrody na inną nagrodę rzeczową.

§ 7. Oświadczenia

1. Przystępując do konkursu jego uczestnik oświadcza, że:

a) zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia,

b) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i dziecka przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu „Wakacje z Młodym Konstruktorem”,

c) podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadcza, że są one zgodne z prawdą.

§ 8. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe uczestników Konkursu, uwidocznione i opublikowane przez Uczestnika w tym wizerunek dziecka Uczestnika będą przetwarzane do celów przeprowadzenia Konkursu, w tym weryfikacji i wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego. Dane osobowe zwycięzców Konkursu będą ponadto przetwarzane w celu wydania nagrody i udokumentowania tego faktu.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Młody Konstruktor z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Łotewska 9 , 42-612 Tarnowskie Góry, NIP: 6452433462

3. Uczestnikom przysługuje prawo do uzyskania dostępu do podanych danych oraz informacji na temat przetwarzania danych, oraz żądania skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych.

4. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz (w odniesieniu do Zwycięzców) do otrzymania nagrody lub (w przypadku uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie oraz (w przypadku Zwycięzców) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.

§ 9. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mlodykonstruktor.pl

2. Reklamacje można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz nie później niż w terminie 5 dni od dnia zakończenia Konkursu.

3. Na rozpatrzenie reklamacji Organizator ma 5 dni roboczych liczonych od daty jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika w formie e-maila zwrotnego w ciągu 5 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny przez cały czas trwania Konkursu na stronie internetowej Organizatora https://mlodykonstruktor.pl/konkurs/ oraz w siedzibie Organizatora.

2. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem „wiadomości prywatnych” za pośrednictwem Fanpage’u.

3. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.